كانولاري

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.

August 31, 2017 ·. افغانستان طالبانو اسلامی خمارت زروری علان.واوری هرسوک.چی قربانی کوی بستوکی بسونو عوا کانو لاری کولمی بیده ظالبانو خمارت ته تسلیم کړی.